Retail& wholesale Please Call Us:1-714-717-6765 (10 am to 9 pm ) EMAIL:cuoidvd@yahoo.com
free shipping for orders over $30 usd

International Order

Nếu bạn sống ngo� i USA:

$29.95 cước phí cho mổi lần mua. Mua bao nhiêu cũng chỉ có trả $29.95 cho một lần mua.

Chúng tôi nhận Visa, Mastercard, Discover, American Express, Paypal

Cash ( USD v�  Euro ). Chúng tôi nhận tiền mặt gởi kèm theo thư nhưng chúng tôi không bảo đảm nếu thất lạc. Bạn nên gởi bằng thư bảo đảm ( Register Mail ).

Phương cách n� y tốt nếu như bạn sống ngo� i nước Mỹ. Chúng tôi cũng nhận trả tiền qua Western Union. Xin bạn email cho chúng tôi tại: cuoidvd@yahoo.com. Chúng tôi sẽ cho biết thêm chi tiết. Hiện tại Western Union có một nơi trên thế giới v�  rất nhanh. Chúng tôi có thể nhận tiền trong một ng� y

Tôi có phải mở trương mục tại cuoidvd.com khi thanh toán bằng Cashier Check hoặc Money Order and Cash không?

Không, quý vị không phải mở trương mục thanh toán bằng cashier Check hoặc Money Order. Quy vị chỉ cần viết lên giấy bất cứ DVDs hoặc CDs quí vị muốn mua. Sau đó gửi cùng với Check, Money Order and Cash. tới:

Trung Tam Cuoi DVD
9211 Bolsa Ave Suite 122
Westminster, CA 92683

Please make check pay to Cuoi DVD. Nếu muốn nhận tracking number thì phải kèm theo email của bạn.